Vedtægter

Thylands Lystfiskerforening

Vedtægter

§ 1

 1. Foreningens navn er: Thylands Lystfiskerforening.
 2. Foreningens hjemsted er: Thisted Kommune.
 3. Foreningen er tilsluttet Danmarks Sportsfiskerforbund.

§ 2

Foreningens formål

 1. At fremme enhver form for lystfiskeri med stang og line.
 2. At arbejde for en forbedring af vandmiljøet og derigennem øge bestanden af fisk i vore vande.
 3. At fremme fiskebestanden ved udsætning af fiskeyngel.
 4. At fremme et aktivt foreningsliv med klubhuset som udgangspunkt.
 5. Gennem lodsejeraftaler at leje fiskevand til foreningens medlemmer.

§ 3

Medlemmer

Foreningen er en sammenslutning af lystfiskere

Alle som vil overholde foreningens vedtægter og bestemmelser, kan optages som medlem.

Unge kan optages som juniormedlemmer indtil det kalenderår hvori de fylder 18 år. Juniormedlemmer er uden stemmeret.

Børn under 14 år kan fiske i foreningens vande uden at være medlem

Bestyrelsen kan nægte optagelse eller ekskludere et medlem. Bestyrelsens afgørelse kan indankes for den ordinære generalforsamling af den udelukkede

§ 4

Generalforsamlingen

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens ønske, eller når 20 medlemmer skriftligt begærer det hos formanden. Bestyrelsen er pligtig til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling senest 14 dage efter en sådan begæring er kommet formanden i hænde.

Enhver generalforsamlingsbeslutning træffes ved almindelig stemmeflertal, jfr. dog § 7.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes til formanden senest 15. januar

Indvarsling til generalforsamling sker skriftlig eller via mail med mindst 8 dages varsel, med angivelse af dagsorden.

Alle stemmeberettigede er valgbare, såfremt den pågældende deltager i generalforsamlingen, eller skriftligt har tilkendegivet at ville modtage valg.

Alle valg er skriftlige, såfremt blot ét medlem ytrer ønske herom.

Dagsorden skal minimum indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmetællere.
 3. Formanden aflægger beretning.
 4. Fiskeplejeudvalget aflægger beretning.
 5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
 6. Indkomne forslag.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 9. Eventuelt.

§ 5

Bestyrelsen

På den ordinære generalforsamling vælges en bestyrelse bestående af 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. På den ordinære generalforsamling afgår hvert år henholdsvis 2 og 3 bestyrelsesmedlemmer. Endvidere vælges hvert år en bestyrelsessuppleant, en revisor og en revisorsuppleant. Alle for 1 år ad gangen.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær, og nedsætter ad hoc udvalg til særlige opgaver.

Foreningen tegnes af bestyrelsen.

Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøder, men uden stemmeret.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er mødt. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen holder møde så ofte det er påkrævet. Forhandlingsprotokol føres og underskrives af de deltagende.

Bestyrelsen fastsætter nærmere regler for kassererens arbejde. Herunder anbringelse af foreningens midler udover en disponibel beholdning.

Bortsalg af foreningens faste ejendom kan ikke ske uden en generalforsamlings/ekstraordinær generalforsamlings godkendelse heraf.

§ 6

Kontingent

Medlemmernes kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling for det følgende kalenderår. Kontingentbetalingen opkræves gennem Danmarks Sportsfiskerforbund, og gælder fra 1. marts i betalingsåret til 28.(29.) februar det følgende år

Dag- og gæstekort kan udstedes af kassereren.

§ 7

Vedtægtsændringer

Ændring af foreningens vedtægter kan kun ske på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, hvor ændringen er opført som særskilt punkt på dagsordenen. Ændringen kan kun vedtages hvis mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for vedtægtsændringen.

§ 8

Fredningstider og mindstemål

Faddersbøl Å, Årup Å og Bromølle Å er fredet for fiskeri i perioden 1. november til 28.(29.) februar, (begge dage incl.).

I Faddersbøl Å opstrøms Kjeldtofts Bro er mindstemål for bækørreder 40 cm.

På Egebaksandestykket, og opstrøms herfor, fiskes ren “catch & release”. D.v.s. at alle bækørreder genudsættes så skånsomt som muligt. Der fiskes kun med modhageløse enkeltkroge og cirkelkroge, både når der fiskes med naturlig agn og med kunstagn . Fredningstid: 1. september til 29.(29) februar. (begge dage incl.) Derudover 1. maj til 16 juli. Begge dage incl. af hensyn til ejerens jagt.

Der kan ikke fiskes på dagkort på Egebaksandestykket.

Bortset herfra følger vi de officielle love om mindstemål, fredningstider, fredningsbælter m.m

Såedes vedtaget på generalforsamlingen i Thylands Lystfiskerforening den

27. februar 2018.

………………………………………….

 

 

 

………………………………………….

Dirigent.